Kötelező impresszum elemei

Jogi szabályozási teendő amelyek a weboldallal összefüggnek

Jelenleg 100 -ból 95 weboldal nem felel meg azoknak a törvényi, jogi szempontoknak, amelyek szabályozzák az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat. A törvény szerint minden esetben kötelező az Impresszum használta, hogyha a törvény hatálya alá tartozik az oldal!

Mely oldalak tartoznak a törvény hatálya alá?
Abban az esetben ha a vállalkozás vagy cég kereskedelmi tevékenységet, tehát szolgáltatást vagy termék értékesítést folytat az oldalán! Mindegy, hogy Ev., Bt., Kft., Zrt., az impresszum minden esetben kötelező

2014. január 01-gyel módosult a 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről).

Kötelező adatszolgáltatások, amelyeket a weboldalon kötelezően szerepeltetni kell

4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,

e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,

például:
ÁNTSZ, NKH, OGYI, …stb.

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát;

g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

például:
Megyei jogú kereskedelmi és iparkamara – mindenkire kötelezően érvényes
Orvosok: Orvosi kamara szintén kötelező

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;

például:
orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek, mérnökök,

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára;

h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.